De vereniging

De bestuursleden van het ASG

De Algemene Seniorenvereniging Goes e.o. werd eind 2015 opgericht. Het bestuur van de vereniging bestaat uit dezelfde personen als die welke het bestuur vormden van de afdeling Goes e.o. van de ANBO. Het bestuur van de afdeling Goes kon zich niet meer verenigen met de handelwijze van de landelijke ANBO-directeur, die het functioneren van de lokale afdelingen/het organiseren van activiteiten voor de leden door die afdelingen onmogelijk had gemaakt en die bovendien had geregeld dat het ANBO-hoofdkantoor zich de financiële middelen van de afdeling had toegeëigend. Evenals vele andere lokale ANBO-afdelingen in het land besloot het Goese bestuur de ANBO-organisatie te verlaten en als zelfstandige seniorenvereniging verder te gaan.

De opstart van de vereniging verliep voortvarend. In no time werden de formele zaken geregeld als inschrijving bij de Kamer van Koophandel, het laten passeren van de oprichtingsakte bij de notaris, het opstellen van een huishoudelijk reglement, het informeren van de ANBO-leden, het beleggen van een oprichtingsvergadering, het opstellen van flyers en de bekendmaking aan de pers. De oprichtingsvergadering op 16 december 2015 was een overweldigend succes. Veel ANBO-leden volgden het bestuur en sloten zich aan bij de ASG. Helaas niet alle ANBO-leden. Een aantal van hen waagde de overstap naar een andere seniorenvereniging, weer anderen bleven lid van de ANBO en weer anderen bedankten als lid van de ANBO en schreven zich niet opnieuw in bij een andere vereniging. 

De vereniging telt per ultimo 2018 215 leden. Dat is voor zo’n jonge vereniging best een behoorlijk aantal. Maar al snel realiseerde het bestuur zich dat een vereniging van een dergelijke omvang onvoldoende slagkracht heeft, vooral als het gaat om de belangenbehartiging van de leden, maar ook bij zaken als het bedingen van kortingen, bijvoorbeeld op de zorgverzekeringspremie. 

Vrijwel tegelijkertijd met de oprichting van de ASG ontstond er landelijk een initiatief om ten behoeve van alle verenigingen die zich van de ANBO hadden afgewend, een nieuwe landelijke koepel van seniorenverenigingen op te richten. Dat lukte: dat werd de Federatie van Algemene Seniorenverenigingen (FASv). Deze Federatie draait inmiddels volop. De ASG besloot zich al in een vroeg stadium bij de FASv aan te sluiten. Het grote voordeel hiervan is dat via de FASv de belangenbehartiging van de leden op het landelijke (politieke) niveau kan worden gerealiseerd. Door tussenkomst van de FASv worden ook de kortingen op de zorgpremies bij de verschillende ziektekostenverzekeringsmaatschappijen gerealiseerd. De FASv bedingt ook korting bij een aantal bedrijven*)

Inmiddels heeft de FASv 79 verenigingen als lid ingeschreven en dat aantal groeit nog door. 

De FASv heeft als missie:
• een samenleving te bevorderen die zorgzaamheid betracht jegens ouderen, zodat zij -naar vermogen- in volwaardigheid en zelfstandigheid kunnen blijven deelnemen aan het maatschappelijk verkeer;
• de belangen van ouderen te behartigen in de ruimste zin van het woord, zowel individueel als collectief. 

De FASv tracht haar doelen onder meer te bereiken door:
• het ondersteunen en stimuleren van de aangesloten verenigingen in het bereiken van hun doelen en missie;
• het gevraagd en ongevraagd adviseren van overheden, instellingen, organisaties en personen inzake de voorbereiding, vaststelling en uitvoering van ouderenbeleid en alle zaken die ouderen aangaan;
• het aangaan van samenwerking op het terrein van ouderenbelangen met gelijkgestemde organisaties en instellingen, in formele en informele verbanden;
• het organiseren van educatieve en voorlichtende activiteiten;
• het lidmaatschap van de NVOG (Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden).

*) zie www.fasv-ledenvoordeel.nl voor aanbiedingen voor voordelige stroom- en gastarieven, idem abonnementen voor mobiel bellen en internet, goedkope smartphones en vaste telefoons en accessoires.

Bestuur ASG

Onderstaand een overzicht van de samenstelling van het bestuur van de ASG

Dick van de Merwe

Dick van de Merwe

Voorzitter:
Dick van de Merwe
Telefoon: 0113-228428
e-mail: dwvdmerwe@zeelandnet.nl

Hans de Jonge

Hans de Jonge

Secretaris, Ledenadministratie en Nieuwsbrief:
Hans de Jonge
Telefoon: 06-46188122
e-mail: hdj@zeelandnet.nl

Izaak de Graaf

Izaak de Graaf

Penningmeester:
Izaak de Graaf
Telefoon: 0113-220111
e-mail:  iza.con@kpnmail.nl

Leen van Zon

Leen van Zon

Coördinatie belastingservice:
Leen van Zon
Telefoon: 0113-270144
e-mail: leen.zon@planet.nl

Els Poppe

Els Poppe

Lid:
Els Poppe
Telefoon: 06-23417332
e-mail: egpoppe1@zeelandnet.nl

Inschrijving bij de kamer van koophandel

De ASG e.o. is op 24 december 2015 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64819000. RISN-nummer 8558.69.070.

Huishoudelijk Reglement

Via onderstaande knop kunt u het Huishoudelijk Reglement raadplegen.

Jaaroverzicht 2017

Via onderstaande knop kunt u de jaarcijfers 2017 van de Algemene Seniorenvereniging Goes e.o. raadplegen.