Uitvoering Activiteitenplan ASG 2020

Wij ontvingen van het Bondenberaad Groot Goes de volgende mededeling:

Het bestuur van het Bondenberaad Groot Goes (BBGG) vergaderde op 24 juni jl. In die vergadering kwam o.a. aan de orde het activiteitenplan van het BBGG voor 2020. Het bestuur overwoog voor wat betreft de uitvoering van het activiteitenplan het volgende:

  1. Weliswaar worden her en der de maatregelen tegen de bestrijding van het coronavirus versoepeld, ook duidelijk is dat het virus nog niet de wereld uit is. Kijk maar naar nieuwe uitbarstingen in ons omringende landen en elders.

  2. We hebben als BBGG-bestuur de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat onze doelgroep, als we activiteiten organiseren, zonder risico op besmetting aan die activiteiten kan deelnemen.

  3. Hoe graag we ook zouden willen, een garantie daarvoor kunnen we gewoon niet geven. Dat kan niemand.

  4. Het risico dat er iets mis gaat blijft dus aanwezig en dat risico wil het bestuur -zeker voor onze doelgroep (we horen vrijwel allemaal tot de risicogroep)- niet lopen.

  5. Op grond daarvan heeft het bestuur besloten in de rest van 2020 geen activiteiten, waarbij mensen fysiek bij elkaar moeten komen, meer te organiseren. Er komen dus in 2020 geen voorlichtingsbijeenkomsten meer en de jaarlijkse contactmiddag gaat ook niet door.

  6. Het bestuur probeert de stof die op de voorlichtingsbijeenkomsten zou worden behandeld op een andere manier (bijvoorbeeld via (digitale) folders/brochures e.d.) bij de leden te krijgen. Dit wordt nog uitgewerkt.

  7. Het bestuur beseft dat dit voor sommigen teleurstellend kan zijn. Immers: voor een behoorlijk aantal mensen waren deze bijeenkomsten een welkom uitje en een doorbreking van de eenzaamheid.

  8. Daarom zal het bestuur in 2021 er alles aan doen om de achterstand in activiteiten die we nu oplopen zoveel mogelijk in te halen. Zo kunnen er wellicht meer voorlichtings-/informatiebijeenkomsten worden georganiseerd en kunnen er in plaats van 1, wellicht 2 contactmiddagen worden georganiseerd. Dat wordt tegen de tijd dat duidelijk is dat we dat verantwoord kunnen doen verder uitgewerkt.

Het ASG-bestuur deelt de zienswijze van het BBGG-bestuur. Er zitten, zeker voor onze doelgroep, te grote risico’s aan om activiteiten te organiseren waarbij mensen hoe dan ook dicht bij elkaar komen (autotochten, busreis, feestmiddagen enz.). Het bestuur volgt daarom dezelfde werkwijze als het BBGG-bestuur: er zullen in 2020 behalve het uitbrengen van de 2-maandelijkse nieuwsbrief en het verzorgen van de belastingservice, geen andere activiteiten worden ondernomen.

Betekent dit iets voor onze contributie zult u zich wellicht afvragen. Dat zou op zich kunnen. Het bestuur heeft die vraag in zijn laatste vergadering besproken. Contributieverlaging voor 2020 geeft echter een hoop gedoe. Er hebben al veel leden de contributie voor 2020 overgemaakt. Het bestuur kiest er daarom voor dat niet te doen. Het is niet uitgesloten dat het bestuur daar voor het jaar 2021 wel voor kiest. Maar dan wil het bestuur eerst bezien of het mogelijk is om de activiteiten die we dit jaar niet konden organiseren, in 2021 ‘in te halen’. We gaan dus kijken of we meer autoritten, meer ontspanningsmiddagen, een grotere busreis naar een verder gelegen bestemming kunnen organiseren enz. Dat kost vanzelfsprekend ook meer geld. Daarop hebben we nu nog geen zicht. Het bestuur zal daarom aan het eind van dit jaar bekijken tot welk financieel plaatje dit leidt. Daarna komen we hierop terug.

Het bestuur vertrouwt erop dat u hiervoor begrip heeft.

In het verlengde hiervan willen we degenen die de contributie voor 2020 nog niet overmaakten vriendelijk verzoeken dat alsnog en met voorrang te doen. Voor een alleenstaande bedraagt de contributie € 24 per jaar. Voor een gezinslid bedraagt de contributie € 16.- per jaar. Overmaken kan op rekening NL23 RABO 0308 4829 21 t.n.v. ASG Goes, o.v.v. contributie 2020.