Gemeente Goes neemt dramatisch besluit over kortingen op het Wmo-budget

 

NB: een afschrift van deze brief zenden wij aan de ruim 1200 leden van het BBGG, aan de fracties van de partijen in de raad en aan de pers.

Aan het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Goes

M.A. De Ruijterlaan 2,

4461 GE Goes

Goes, 31 juli 2021

Onderwerp: besluitvorming in de raad van Goes op 22 juli 2021 m.b.t. de Wmo

Geacht college,

Zaterdag, 24 juli jl. lazen wij in de PZC de besluitvorming van de Goese gemeenteraad op 22 juli over de beheersing van de kosten in het kader van de uitvoering van de Wmo. Wij namen inmiddels kennis van alle voorstellen die u daaromtrent aan de raad voorlegde. Al die voorstellen kennen een lange voorbereidingsgeschiedenis en zijn uitvoerig met de andere Bevelandse gemeenten afgestemd.

Hoewel wij (helaas nog steeds) geen formele overlegpartner zijn van uw gemeente willen wij onze grote teleurstelling uitspreken over de door de raad genomen besluiten, om de volgende redenen:

  1. U bent er, onder meer via wethouder Van der Reest, uitvoerig mee bekend dat een thema als de uitvoering van de Wmo de grote belangstelling van het BBGG als belangenbehartiger van de doelgroep senioren in Goes e.o. heeft. Desondanks zijn wij niet in deze voorstellen gekend, althans wij hebben niet op basis van stukken een oordeel kunnen vormen. Wij hebben alleen kennis kunnen nemen van het feit dat de gemeente ‘aan het nadenken was over hoe de kosten in het kader van de Wmo-uitvoering zouden kunnen worden beheerst’. Opvallend is dat wel bijdragen van de Wmo-raden van Kapelle, Reimerswaal en Borsele zijn ingebracht. En verder zien we niets van een inbreng van het door u zo omarmde burgerpanel. Wordt daar nog een inbreng van verwacht?

  2. Vlak vóór deze besluitvorming in de raad hebben wij aan alle politieke partijen in Goes een brief verstuurd waarin wij, in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022, voor een aantal punten dringend aandacht vragen. Ondanks de in die brief gedane oproep om vooral de noden en behoeften van de doelgroep senioren als uitgangspunt te nemen en niet primair de ‘portemonnee’, zijn u en de raad toch tot het besluit van 22 juli gekomen. Wij kunnen dat niet anders zien dan als een miskenning van de belangen van deze doelgroep en van onze positie als belangenbehartiger van deze doelgroep. Dat betreuren wij zeer en heeft geleid tot groot onbegrip.

  3. Wat ons zeer heeft verontrust is de hardheid van de Goese politiek. Zowel het college, als een meerderheid in de Raad (VVD, CDA, SGP/CU en D’66) nemen dit besluit wetende wat dit inhoudt voor de mensen die van de Wmo afhankelijk zijn, onder het motto ‘het wordt te duur’. Er zijn stellig andere thema’s waarop gelden hadden kunnen worden vrijgemaakt. Maar daarvoor, zo moeten we nu helaas vaststellen, ontbrak kennelijk de politieke wil.

Het college en de meerderheid van de raad toonden overduidelijk niet de bereidheid om, zoals in Reimerswaal en Kapelle wel gebeurde, op onderdelen de pijn te verzachten (neem de verhuisplicht en de huishoudelijke hulp). De raad is in slaap gesust met de mededeling dat de gemeente ‘een barmhartig beleid zal blijven voeren en geen snoeiharde beslissingen zal nemen’. Zeer teleurstellend en ook tekenend voor de eerdergenoemde harde lijn!

  1. De financiële problemen van de gemeente zijn deels aan de gemeente zelf te verwijten, omdat de controlfunctie beperkt was en de stuurmechanismen minimaal. Dit geldt zowel voor de eigen organisatie als bij de toekenning en bij de bestrijding van oneigenlijk gebruik en misbruik. Die wetenschap had moeten meespelen bij het nemen van dit besluit.

U stelt, zo lezen we, dat een adequate ambtelijke inzet van groot belang is. Is daar inmiddels goed in voorzien qua opleiding en correcte (d.w.z. gedreven door mede-menselijkheid en niet alleen door financiële targets) opstelling? Tenslotte spreekt u over een verbetering van de data-analyse. Die had van meet af aan in orde moeten zijn. We spreken in ieder geval de hoop uit dat dit niet zal leiden tot toestanden als bij de toeslagenaffaire van de Belastingdienst.

  1. Vanzelfsprekend zijn wij zo realistisch om te erkennen dat een regeling moet worden uitgevoerd zoals die regeling is bedoeld. Onterechte aanspraken daarop moeten worden uitgebannen. De claimcultuur, zoals u ook stelt, moet worden tegengegaan. Mensen moeten beseffen dat de Wmo-voorziening niet iets is waarvan ongelimiteerd en onvoorwaardelijk gebruik kan worden gemaakt. Maar het besluit van 22 juli gaat veel verder en kan door ons niet anders worden gezien dan als een botte bezuiniging terwijl er legio bezuinigingsmogelijkheden bij andere (prestigieuze) gemeentelijke beleidsvoornemens zijn te vinden!

  2. In de voorwaarden voor het slagen van uw WMO-voorstellen benoemt u communicatie met uw burgers als belangrijkste. Dit betreft zowel communicatie vooraf (participatie in besluitvorming) als achteraf (participatie in de uitvoering). Dit vormt eens te meer aanleiding om de participatie van de door ons vertegenwoordigde doelgroep goed te regelen. De urgentie tot het instellen van een seniorenraad is hiermee alleen maar nòg urgenter geworden.

In de brief aan de politieke partijen noemden we dit thema als thema voor de aanstaande verkiezingen (en de collegevorming daarna). Dat is te laat. We zijn hierover inmiddels al jaren met u in overleg. Wij verzoeken uw college daarom nu met voortvarendheid tot de instelling van een dergelijke raad over te gaan. In de brief aan de politieke partijen vermeldden wij hoe wij die instelling voor ons zien en hoe die in de praktijk gerealiseerd kan worden. Die raad kan voortaan tijdig -ook in het belang van de gemeente- over zaken als deze zijn licht laten schijnen.

Wij zijn bereid deze brief in een mondeling onderhoud nader toe te lichten.

Graag vernemen wij uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Namens het Bondenberaad Groot Goes

Hans de Jonge, voorzitter

Theo Snel, secretaris

NB: een afschrift van deze brief zenden wij aan de ruim 1200 leden van het BBGG, aan de fracties van de partijen in de raad en aan de pers.

Correspondentieadres:

BBGG, Van de Spiegelstraat 29C, 4461 LJ Goes

 

Aan: De politieke partijen in de gemeenteraad van Goes

Onderwerp: gemeenteraadsverkiezingen 2022 Goes, 14 juli 2021

Geachte dames, heren,

Met deze brief vraagt het Bondenberaad Groot Goes (BBGG) uw aandacht voor het volgende.

Het is aannemelijk dat in de aanstaande kabinetsformatie zal worden besloten nog meer taken van de centrale overheid op het gebied van Zorg, Welzijn en Wonen te decentraliseren naar de gemeenten. Daarnaast circuleren eerste berichten dat de Wmo verder zal worden ‘uitgekleed’, aangezien het beroep daarop te groot is geworden. Gemeenten hebben de verplichting op deze thema’s eigen initiatieven te ontplooien. Dit betekent voor de gemeenten vanaf volgend jaar:
a. nog meer verantwoordelijkheid voor de uitvoering van o.a. de Wmo, welzijn, vermindering van eenzaamheid, ontwikkeling van woonprojecten, ondersteuning van vervoer van ouderen etc.
b. zij moeten de uitvoering van deze regelingen vrijwel zeker klaren met minder budget.

Allerlei instanties becijferden al het achterlopen in koopkrachtontwikkeling van de groep (gepensioneerde) senioren. Maar niet alleen de inkomenspositie staat onder druk. Ook op het gebied van de (zelf)redzaamheid, de (omvang van) hulp en zorg, de bemiddeling bij het vinden van geschikte en betaalbare woningen: alles kalft af.

De lokale politiek gaat niet over koopkrachtontwikkeling. Dat doen anderen. Maar zij gaat wel over het voeren van beleid en uitvoering van de thema’s die we hiervoor opsomden, waarmee zij de koopkracht deels kan beïnvloeden. Daarnaast is de lokale politiek verantwoordelijk voor het verschaffen van gevoelens als veiligheid, geborgenheid (de omgeving is veilig, er wordt voor me gezorgd, ik kan hulp vragen/krijgen enz.). De thema’s Wmo/mobiliteit van ouderen/(en vooral) wonen zijn daarom erg wezenlijk in de uitvoering van het gemeentelijk beleid. We sommen deze thema’s in een bijlage op.

Komend voorjaar zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. De meeste politieke partijen zijn al druk in de weer met of hebben hun verkiezingsprogramma’s al afgerond. Wij doen desondanks nog een dringend beroep op alle partijen om indien mogelijk en voorzover nog niet geschied, aan het voorgaande nog aandacht te schenken in de verkiezingsprogramma’s.

We richten deze brief tot alle partijen die in de Goese raad vertegenwoordigd zijn. Kern is dat het nieuwe college zich niet primair laat leiden door de financiële armslag die de gemeente heeft, maar vooral door de noden en behoeften binnen de steeds groter wordende groep senioren in de gemeente.

EEN SENIORENRAAD IN GOES
Het BBGG voert al sinds jaren met de gemeente discussies over de hernieuwde instelling van een seniorenraad. Die overleggen hebben nog niet het door ons gewenste resultaat opgeleverd. Dat stelt ons zeer teleur. Met deze brief doen wij daarom opnieuw een dringend beroep op alle partijen om de instelling van een seniorenraad te ondersteunen. De redenen daarvoor zijn de volgende:
• Het BBGG kan als seniorenraad optreden en is daartoe al met specifieke deskundigheden uitgebreid.
• Dit legt geen beslag op financiële middelen van de gemeente: de seniorenraad bedruipt zichzelf. Kern is dat hij wordt erkend en betrokken wordt bij/in kennis gesteld wordt van alle beleids-voornemens die betrekking hebben op de groep senioren in de gemeente Goes. De raad moet daarover gevraagd en ongevraagd advies kunnen uitbrengen. Dit moet formeel worden vastgelegd.
• Een burgerpanel treedt niet in de plaats van een seniorenraad. De laatste doet aan belangen-behartiging, met oog voor de collectiviteit en vanuit een brede expertise. De deelnemers aan een burgerpanel doen dit vanuit het eigen belang.
• De groep senioren groeit. Zij doen een steeds groter beroep op collectieve middelen. Deelname van senioren bij het bepalen van het lokale beleid is daarom heel wezenlijk: burgers worden in een vroeg stadium betrokken bij de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van beleid, de zogenaamde interactieve beleidsvoering. Beleid wordt daardoor beter afgestemd op de wensen die onder de doelgroep senioren leven, waardoor de gemeente draagvlak voor beleid creëert.
• De gemeente is gebaat bij een onafhankelijk adviesorgaan zoals een seniorenraad, dat haar bijstaat bij het formuleren van beleidsplannen e.d. De seniorenraad oude stijl, zoals die tot 2011, vóór de instelling van de Adviesraad, functioneerde heeft dat bewezen. De seniorenraad wordt gevoed door professionele achterbannen, waar ook de gemeente haar voordeel mee kan doen.
• De seniorenraad behartigt niet alleen de belangen van de eigen leden (ruim 1200 leden in de gemeente Goes), maar vertegenwoordigt indirect ook de belangen van niet-aangesloten leden, die daar dus ook profijt van hebben.
• Een seniorenraad zou als belangenbehartiger een stem kunnen krijgen binnen het functioneren van GR De Bevelanden. Een veel gehoorde opmerking de laatste jaren is dat de gemeentelijke politiek op grote afstand staat van deze GR. De seniorenraad zou binnen de GR naast een rol als belangen-behartiger ook een rol als waarnemer ten behoeve van de gemeentelijke politiek kunnen opnemen.

Graag vernemen wij uw reactie op deze brief, in het bijzonder of u bereid bent de in de bijlage onder A t/m C vermelde punten in uw programma’s op te nemen en of u bereid bent de instelling van een seniorenraad zoals hierboven omschreven, te ondersteunen.

Desgewenst kunnen we onze standpunten mondeling nader toelichten.

Wij stellen het op prijs een exemplaar van uw verkiezingsprogramma te ontvangen.

Zodra de gemeenteraadsverkiezingen hebben plaatsgevonden en duidelijk is welk college zich zal gaan vormen, zullen wij ons opnieuw tot de verantwoordelijke partijen en het nieuwe college wenden om aandacht voor deze punten te vragen.

Wij zullen deze brief in breder verband bekend maken.

Met vriendelijke groet,
Namens het Bondenberaad Groot Goes,
Hans de Jonge,
Voorzitter

Theo Snel,
Secretaris

Bijlage bij brief aan de politieke partijen in de gemeenteraad van Goes
Punten die voor het BBGG van belang zijn in het kader van de thema’s Wmo, Mobiliteit van ouderen en Wonen

A. hoofdthema WMO:
1. Beschikbaarheid van en toegang tot onafhankelijke cliëntondersteuners realiseren voor het keukentafel-gesprek en eventuele Wlz-intake realiseren, zoals in de Wmo 2015 is opgenomen.
2. Inzet van breed georiënteerde casemanagers ter ondersteuning van complexe problematiek.
3. Duidelijke informatie aan ouderen geven over de toegang tot zorg/steun/Wmo-voorzieningen.
4. Er rekening mee houden dat veel ouderen niet computervaardig, dan wel analfabeet, dan wel laaggeletterd zijn. Ontwerp duidelijke, begrijpelijke instructievideo’s.
5. Bij het stapelen van eigen bijdragen rekening houden met draagkracht op basis van het nog resterende inkomen.
6. Faciliteren dat ouderen bij de gemeente kunnen aankloppen voor het afsluiten van een lening voor woningaanpassingen als ze niet terecht kunnen bij een bank.

B. hoofdthema Mobiliteit van ouderen
1. Seniorvriendelijke parkeermogelijkheden voor fiets en auto, bij OV – halteplaatsen en andere voor ouderen belangrijke locaties, incl. invalidenparkeerplaatsen.
2. Het stimuleren van lichamelijke activiteit, ter bevordering van zelfstandige mobiliteit van ouderen.
3. Inzetten op een adequaat ov-netwerk: belangrijke bestemmingen moeten bereikbaar zijn via buslijnen in de regio, met seniorvriendelijke/(rolstoel-)toegankelijke haltes en bussen in aanvulling op een fijnmazig netwerk van belbus/oproeptaxi (Valys)/regiotaxi/servicebusje.
4. Het faciliteren van parkeren voor mantelzorgers.
5. Het zoveel mogelijk traploos en toegankelijk maken van de woonomgeving (brede, goed onderhouden trottoirs en fietspaden met voldoende ruimte voor rolstoelen, rollators, vrijhouden van doorgangen door obstakels te verwijderen. (Openbare) voorzieningen, winkels en bedrijven goed toegankelijk houden voor mensen die moeilijk ter been, dan wel slechtziend zijn.

C. hoofdthema Wonen
1. De woonbehoefte van ouderen heel hoog op de agenda plaatsen! (lange termijnplan gericht op voldoende betaalbare, kwalitatief goede en aangepaste/aanpasbare woningen voor ouderen!)
2. Realisatie van heldere en snelle procedures voor woningaanpassingen in en buiten de Wmo!
3. Aandacht voor nieuwe woonvormen, zoals meergeneratiewoningen en groepswonen, geclusterd wonen dichtbij zorgpanden! (zie ontwikkelingen Knarrenhof)
4. Mogelijkheden voor mantelzorgwoningen, (aanbouw/plaatsen tijdelijke zorgkamers) onderzoeken.
5. Samenwerken met woningbouwcoöperaties/investeerders bij bouwen, verbouwen en toewijzing.
6. Ouderen vroeg laten meepraten/-denken in het planproces van (nieuwe) vormen van wonen, woonomgeving en (zorg-) voorzieningen. Bezie planningen per wijk.
7. Voorlichting aan ouderen over de mogelijkheden om met kleine, slimme aanpassingen hun woning toekomstgericht te maken.
8. Verder:
a. woonservicezones inrichten met toegankelijke voorzieningen binnen loopafstand;
b. het buurtgevoel en burenhulp stimuleren;
c. een veilige woonomgeving stimuleren (handhaven verkeersregels, meer oversteekplaatsen, buurtpreventie, voldoende straatverlichting en de bestrijding van gladheid in de winter.

Correspondentieadres: Van de Spiegelstraat 29C, 4461 LJ Goes, 06-46188122, hdj@zeelandnet.nl